PHIẾU GHI DANH KHÁCH SẠN VÀ CHUYÊN CHỞ
ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS

Có 2 cách ghi danh :

1) Tải Phiếu Ghi Danh Khách Sạn & Chuyên Chở dạng EXCEL xuống thư mục Download của máy tính (Download Excel file),
  điền và gởi qua điện thư Email về địa chỉ :

ghidanhkhachsan.chuyencho@gmail.com

  Xin bấm vào hàng dưới đây để tải Phiếu Ghi Danh dạng EXCEL :


2) Tải Phiếu Ghi Danh Khách Sạn & Chuyên Chở dạng PDF xuống thư mục Download của máy tính,
  
(Download PDF file),
  in, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ :

        Association Gia Long Paris
        22, rue Ampère
        92160 ANTONY
        France

  Xin bấm vào hàng dưới đây :

Sau khi bấm xong, Phiếu ghi danh được tìm thấy trong thư mục Download của máy tính.